Mevzuat'e dön

Bu Sayfa bas

T.Plaka verilme Esasları

10553 SAYILI TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR :

 

       

Karar Sayısı 86/10553                                                       Karar Tarihi:02/04/1986

 

 

86/10553         Bakanlar Kurulu Kararı,                                                                      

            90/390             6. maddeye bir fıkra ve 1 geçici madde eklenmiştir,                               

91/1780           2. madde yeniden düzenlenmiş, ek 1. ve geçici 2. madde eklenmiştir.                

94/6311           1, 2  ve  6.  maddelere   umum   servis  araçları  ifadesi  eklenmiştir.   (Danıştay 8. Dairesinin Kararı ile umum servis araçları ifadesi iptal edildi.)           

95/7212           Geçici 2. madde değiştirilmiştir.

98/11158         1, 2, 3, 4 ve 6 madde değişikliği (umum servis araçları), geçici 1 ve 2. maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

03/6259      3. maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri değiştirilmiştir.                                                                      

            Amaç

 Madde 1- Bu Karar’da amaç, vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esaslarını tespit etmektir. (Değişik: 04.06.1998-23362)

 

         Kapsam

            Madde 2- Bu Karar, 2918  sayılı Karayolları  Trafik  Kanunu’nun  12. maddesi hükümlerine göre, il trafik komisyonlarınca plaka tahdidi kararı alınan illerde uygulanır. (Değişik: 04.06.1998-23362)

 

         Ticari Plaka Verilecekler

          Madde 3- Ticari plaka verilebilmesi için;

            1. Taksi, dolmuş ve minibüslerde; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak (Değişik:10.11.2003-25285),

            2. Umum Servis Araçları’nda; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde şoförler odasına üye olmak veya ticaret odalarına kayıtlı taşımacı şirketlerce şehir içinde taşımacılık yapmak (Değişik:10.11.2003-25285),şartı aranır.

Taksi, dolmuş ve minibüs sahipleri, bu plakaları bu maddenin (1) numaralı bendinde sayılan şartları haiz kişilere, umum servis aracı sahipleri, bu maddenin (2) numaralı bendinde sayılan şartları haiz kişilere ve taşımacı şirketlere satabilirler. (Değişik: 04.06.1998-23362)

 

         Ticari Plaka Sayısının Tespiti

            Madde 4- Nüfus artışı ve şehrin ulaşım planı dikkate alınmak suretiyle o il ve ilçenin toplu taşıma ihtiyacı, trafik komisyonu tarafından düzenlenecek bir raporla İçişleri Bakanlığı’na bildirilir.

            Halen  plaka  tahdidi  uygulanan illerde, taksi,  dolmuş, minibüs ve umum servis araçları için tespit edilen ticari plaka sayısının arttırılması, iade edilenler ile henüz tahsis edilmemiş olanlar dahil, bunların trafik komisyonlarınca dağıtılması, İçişleri Bakanı’nın onayına tabidir. (Değişik: 04.06.1998-23362)

            Bu Kanunu’n yürürlük tarihinden önce tespit edilip, henüz tahsisi yapılmamış plakalar ile herhangi bir sebeple iade edilen plakaların dağıtımında 5. madde hükümleri uygulanır.

 

            Ticari Plakaların Verilme Usul ve Esasları

            Madde 5-  Ticari   plaka,  kapalı   teklif  usulü  ile  aşağıdaki   şartlar   dikkate  alınarak,   trafik komisyonunun tespit edeceği esaslara göre verilir.

            a) İlin   ihtiyacı  dikkate  alınarak  dağıtılacak  ticari  plaka sayısı trafik komisyonunca tespit edilecek ticari plakanın serbest piyasadaki tahmini bedelinin % 80’ine tekabül eden muhammen bedeli, müracaat şekli, süresi, ihale zamanı ve diğer hususlar mahalli vasıta ve/veya en az iki gazete ile kamuoyuna duyurulur.

             b) Tespit   edilen   ticari    plakalar    ikişer   aylık   dönemlerde   bir   yılda    altı    defa   verilebilir.

            c) Kapalı    teklif    zarfları    trafik    komisyonları   huzurunda     açılır      ve     en      yüksek    bedeli    teklif edenlerden başlamak üzere o dönem için tespit edilen miktarda ticari plaka verilir.

            Eşit ücret teklif edenler arasında trafik komisyonu huzurunda kura çekilir.

            d) Müracaat  edenlerden,  trafik  komisyonunun  tespit  edeceği muhammen bedelin l/5’i teminat olarak peşin alınır. Plaka bedelinin kalan kısmı ödenmedikçe plaka almaya hak kazananlara ticari plaka verilmez, kazanamayanların teminatları iade edilir.

 

            Ücretlerin Dağıtımı

            Madde 6- 5. madde uyarınca alınacak teminatlar ve ücretler trafik komisyonlarınca belirlenen kamu bankalarından birisinde açılacak hesaba yatırılır.

            Yukarıdaki fıkraya göre taksi, dolmuş,  minibüs ve umum servis araçlarına ait toplanan paraların % 90’ı Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu hesabına, % 10’u ise Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı hesabına  dönem sonunu takip eden bir ay içerisinde aktarılır.

            Bu maddenin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile diğer hususlar Emniyet Genel Müdürlüğü’nce belirlenir. (Değişik: 04.06.1998-23362)

 

            Madde 7- Trafik komisyonlarınca ticari plaka tahdidi bulunmayan illerde tahdit konulmasına karar verildiği takdirde o İl hakkında bu karar hükümleri uygulanır.

 

            Madde 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Madde 9- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.konyatrafikplatformu.org/?page_id=686